Sunday, 11 November 2012


Do It Yourself :White bracelet
Направи си сам: Бяла гривна


        Hi, girls,
  I'm so happy to share with you my new rubric "Do it yourself". I like to do different things by myself and I will show you how to make very interesting and easy accessories.
  Today I’ll present  you this white bracelet. It’s so easy and you can prepare it for few minutes.
       Здравейте, момичета, 
  Много съм щастлива да споделя с вас моята нова рубрика " Направи си сам".Аз обичам да изработвам различни неща и в тази рубрика ще ви показвам как да си направите много интересни и лесни аксесоари.
  Днес ви представям тази бяла гривна. Тя се изработва много лесно и можете да си я направите само за няколко минути.
      
  
What you need:
1. scissors
2.black lace
3. white ribbon
4. beads
5. needle and thread (it helps to thread the beads)

Какво ви трябва:
1. ножица
2.черна дантела
3.бяла панделка
4.мъниста
5. игла и конец (помагат за нанизване на мънистата)
Step. 1 You need as many beads, as you can wrap around your wrist.
Стъпка 1: Нуждаете се от толкова мъниста, колкото да обхванат цялата ви китка.Step 2: After you thread the beads, you need to do а knot at each end of the bracelet.
Стъпка 2: След като нанижете мънистата, направете по 1 един възел в двата края на гривната.


Step 3: Tie the black lace to the ribbon.
Стъпка 3: Завържете черната дантела за сатенената лента.

And your new bracelet is ready. I hope you enjoy it!

И новата ви гривна е готова. Надявам се, че ви харесва!

Thursday, 25 October 2012

 The designers:Dsquared2
Spring/Summer2013 
Дизайнерите: Dsquared2 Пролет/Лято 2013  


 The answer of the question “What is hot?”  is given  to us by the twins of Dsquared2 - Dean and Dan Caten, with their new collection for Spring/Summer 2013, which they presented on the Milan Fashion Week.

 It has always been a pleasure for me to look at their collections and this time they  made me  smile heartily and I wanted to start singing the Britney Spears’s song “ I love rock and roll”.
   Dressed in the magic of white, black and coral, the woman of their collection expresses:” I’m smart, independent and sexy and I’m not scared to show it. And the black sandals, leather gloves and hat just complement the conception.  It’s strange how the existence of so much flesh with so many silver and gold chains can be so good looking.
  It would be hard to go to work like that, but I admit, I really enjoyed this collection .  "The icing on the cake" for me was the extremely asymmetrical dress in leopard print ,  extraordinary mini in front  and enchantingly floating in the rear , which would make a modern princess from every woman.
 It seems that the trend “ The more, the better” is gaining more strength among the strongest players in the industry, but  when it comes to twins – there is a abundance of them.

*******************************************************************************

    Отговор на въпроса „ Какво е секси“ ни дадоха близнаците от Daquared2 Dean и Dan  Caten чрез новата си колекция  за Пролет/Лято 2013, която те представиха в седмицата на модата в Милано.
 За мен винаги е било удоволствие да разглеждам колекциите им, но този път ме накараха да се усмихна искрено и ми се прииска да запея песента на  Britney Spears I love rock and roll”  

  Облечена в магията на бяло, черно и коралово, жената от колекцията им заявява:“Аз съм умна ,независима и секси и не ме е страх да го покажа. А черните сандали, кожените ръкавици и шапка простно допълват концепцията. Странно е как наличието на толкова плът съчетано с толкова много сребърни и златни вериги може да изглежда толкова добре.
   Едва ли бих отишла така на работа, но признавам си , тази колекция наистина ми допадна. А „черешката на тортата“ за мен беше тази асиметрична рокля  извънредно мини отпред и приказно носеща се в задната си част, която би превърнала в съвременна принцеса всяка жена.
   Явно тенденцията „Колкото повече, толкова по-добре“ набира все по-голяма сила сред  силните играчи в бранша, а когато става дума за близнаци- изобилие не липсва.


Sunday, 7 October 2012
My creation: Black and white
Мое творение: Черно и бяло

   I present you photos of fashion show at Technical University –Sofia where I participated  some time ago. The theme was “Black and white” and there was I condition – all models to be created only by paper. The combination of black and white always has been a trend and the geometrical motives are total hit this season.

   Представям ви снимки от  ревю към Технически университет - София, в което участвах преди  известно време. Темата беше  черно и бяло и имаше задължително условие – моделите да  бъдат изработени само от хартия. Комбинацията от черно и бяло винаги е била на мода, а геометричните мотиви са тотален хит този сезон. 

Trend of the week: Pelpum
Тенденция на седмицата: Пелпум


This long forgotten detail retrurned to the word fashion in the beginning  of the year and it continues to be the center of attention on the fashion podium.This extremely stylish attribute comes directly from the 80s and it is able to hidsome flaws, if you wear it correctly.

   Този отдавна забравен детайл  се появи в световната мода в началото на годината и както се вижда продължава да бъде в център на вниманието на модния подиум. Този изключително стилен атрибут идва директно от 80-те би успял да скрие някои недостатъци, ако успеете да го носите правилно.
Saturday, 6 October 2012


Inspiration of the day: Paris
Вдъхновение на деня: Париж
        Hellow, everyone!
   This is my furst article and I wanted to share whit you something that I like so much and what inspire  my style. This is Paris – the city of fashion and love.
   The combination of yellow and purple is one of my favorites, so maybe you'll  see it often in my blog.

       Здравейте!
    Това е моята първа статия и  исках да споделя с вас нещо, което ми харесва толкова много и което вдъхновява моя стил. Това е Париж - градът на модата и любовта.
   Комбинацията от жълто и лилаво е една от любимите ми, затова вероятно  ще я виждате често в моя блог.